တည္ေနရာ

အမွတ္ (၁၉၆ / ၂၀၀) ၊ မဟာဗၶဳလလမ္းပန္းၿခံလမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။