ဌာနအသီးသီးမ်ား

 

ခြဲစိတ္လူနာဌာန (Surgical Unit)

ခြဲစိတ္လူနာဌာနတြင္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း ဦးစီး၍အဖြဲ႔ (၂)ဖြဲ ့ၿဖင္ ့ခြဲစိတ္ကုသေပးေနပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ General Surgery လူနာေပါင္း(၉၂၇)ေယာက္ခဲြစိတ္ကုသ၍ Minor Surgery (၅၆၅)ေယာက္ ကုသမႈခံယူၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္ – ၂၀၁၅ခုႏွစ္စာရင္းအရ)

၎ဌာနတြင္ –
၁. ေဒါက္တာဦးတင္မ်ဳိး၀င္း
၂. ေဒါက္တာဦးသန္း၀င္း
၃. ေဒါက္တာဦးထက္ၿမတ္
၄. ေဒါက္တာဦးဟုတ္၀မ္(ေမ့ေဆးဆရာ၀န္)
၅. ေဒါက္တာဦးမင္းေဇာ္
၆. ေဒါက္တာဦး၀င္းသိန္း
၇. ေဒါက္တာေဒၚခင္သာယွန္ေဇာ္
၈. ေဒါက္တာဦးေဇယ်ာမင္း
၉. ေဒါက္တာဦး၀င္းဇံ
၁၀. ေဒါက္တာေဒၚစုၿမတ္ႏိုင္ႏွင္ ့အၿခားလက္ေထာက္ဆရာ၀န္မ်ားၿဖင့္ ကုသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

တစ္ႏွစ္အတြင္းေဆးရံုတက္ေရာက္ကုသေသာလူနာေပါင္း(၉၃၈)ေယာက္ရွိပါသည္။

 

အေထြေထြေဆးကုသေဆာင္ (Medical Ward)

 

အေထြေထြေဆးကုသေဆာင္ (Medical Ward) တြင္ သမားေတာ္ၾကီးေဒါက္တာေဒၚ၀င္း၀င္းၿမင္ ့မွ ဦးစီး၍ေဆးကုသမႈ ၿပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။

အေထြေထြေဆးကုသေဆာင္ (Medical Ward) တြင္ –
၁. သမားေတာ္ၾကီးေဒါက္တာေဒၚ၀င္း၀င္းၿမင့္
၂. သမားေတာ္ၾကီးေဒါက္တာဦးေအာင္ေအာင္
၃. ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏွင့္္
၄. ေဒါက္တာဦးေဇာ္လွထြန္းတို ့အၿပင္လက္ေထာက္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင္ ့ေဆး၀ါးကုသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

အမ်ားဆံုးကုသရေသာေရာဂါမ်ားမွာ – ဆီးခ်ိဳ ၊ ေသြးတိုး ၊ ႏွလံုး ၊ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ ၊ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ၊ဖ်ားနာေရာဂါႏွင္ ့အၿခားေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးပါ၀င္ပါသည္။

 

သားဖြားႏွင္ ့မီးယပ္ကုသေဆာင္ (OG Ward)

 

သားဖြားႏွင္ ့မီးယပ္ကုသေဆာင္ (OG Ward)တြင္ သားဖြားႏွင္ ့မီးယပ္အထူးကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာေဒၚခင္၀င္းၾကဴ မွဦးေဆာင္၍ ေဆးကုသမႈၿပဳလုပ္ေနပါသည္။
သားဖြားႏွင့္မီးယပ္ကုသေဆာင္(OG Ward)တြင္ –
၁. သားဖြားႏွင္ ့မီးယပ္အထူးကုေဒါက္တာေဒၚခင္၀င္းၾကဴ
၂. သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္အထူးကုေဒါက္တာေဒၚၿမၿမသိန္း
၃. သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုေဒါက္တာဦးႏိုင္၀င္း
၄. သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုေဒါက္တာေဒၚက်င္ၿမင္ ့လွ
၅. သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုေဒါက္တာေဒၚမူမူသန္း
၆. သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုေဒါက္တာေဒၚယမင္းေမာ္
၇. သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုေဒါက္တာေဒၚေအးႏွင္းမိုး
၈. သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုေဒါက္တာေဒၚေမာရဆုဇာ
၉. သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုေဒါက္တာေဒၚခင္သႏၱာဦး
၁၀. သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုေဒါက္တာေဒၚစုၿမတ္သင္းႏိုင္
၁၁. သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုေဒါက္တာေဒၚခိုင္ယဥ္တင့္စသည္ ့ဆရာ၀န္မ်ားၿဖင္ ့ေဆး၀ါးကုသေပးလွ်က္ရွိပါ
သည္။
ရုိးရုိးေမြးလူနာ (Normal Labous)ႏွင့္ LSCS (ခြဲစိတ္ေမြးလူနာ), TAH & BSO (သားအိ္္မ္ခြဲထုတ္ၿခင္း) စသၿဖင့္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ပက္သက္ေသာေရာဂါအားလံုးကိုကုသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ လိုအပ္လွ်င္ Chemotherapyႏွင့္Radiotheraphy (ဓါတ္ေရာင္ၿခည္ၿဖင့္ကုသၿခင္း) မ်ားလည္း ရန္္ကုန္ေဆးရုံၾကီးသိုပို ့ေဆာင္ေပးၿပီးတာ၀န္ယူကုသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေဆးရုံတက္၍ကုသေသာလူနာဦးေရေပါင္း(1018)ေယာက္ရွိပါသည္။

 

မ်က္စိကုသေဆာင္(Eye Ward)

မ်က္စိကုသေဆာင္ (Eye Ward)တြင္ မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာဦးကိုကိုတင္မွ ဦးေဆာင္၍ကုသေပးလွ်က္ရွိၿပီး ေဒါက္တာေဒၚေထြးသႏၲာရီမွ ကူညီ၍ ကုသမႈမ်ားၿပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ မ်က္စိႏွင့္ပက္သက္ေသာခြဲစိတ္မွဳအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုကုသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေဆးရုံတက္၍ကုသေသာလူနာေပါင္း(277)ေယာက္ရွိပါသည္။

(81) Eye Ward

(71 A)(61) Patients waiting for minor surgeries and scene of the minor surgeries being caried out.

 

 

 

 

 

ၿပင္ပလူနာဌာန

အေထြေထြၿပင္ပလူနာဌာန

အေထြေထြၿပင္ပလူနာဌာနတြင္ –
၁. အရုိးအေၾကာအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာဦးေက်ာ္ေဌး
၂. စိတ္ေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးဦးေမာင္ကိုတို ့အၿပင္
အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္မ်ားၿဖစ္ၾကေသာ
၁. ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္ထြန္း
၂. ေဒါက္တာဦးသန္းႏိုင္
၃. ေဒါက္တာေဒၚစုရည္ေဌး
၄. ေဒါက္တာာဦးၾကည္ဟန္(ေခတၲအနားယူ)ႏွင္ ့အၿခားလက္ေထာက္ဆရာ၀န္မ်ားၿဖင္ ့ေဆးကုသမႈ ၿပဳလုပ္ေပး လွ်က္ရွိပါသည္။

အေထြေထြၿပင္ပလူနာဌာနတြင္ သြားႏွင့္ခံတြင္းကုသဌာနလည္းရွိပါသည္။ ထိုဌာနတြင္
၁. သြားႏွင့္ခံတြင္းအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္ေလး
၂. သြားႏွင့္ခံတြင္းအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္ေထြး
၃. ေဒါက္တာသဥၹာဟန္ခ်ဳိဦးတို႔ၿဖင့္ ကုသေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ၿပခဲ ့ေသာေဆးကုသေဆာင္မ်ားအသီးသီး၏ၿပင္ပလူနာဌာနမ်ားလည္းဖြင့္လွစ္၍ေဆးကုသမႈၿပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

ဓါတ္ခြဲခန္းဌာန

ဤဌာနကိုေရာဂါေဗဒဆရာ၀န္ေဒၚတာစုလဲ့ေဌးမွ ဦးစီး၍ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးေပးပါသည္။ လိုအပ္လွ်င္ ရန္ကုန္ေဆးရုံၾကီးႏွင့္ အၿခားဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားသို ့ပို ့၍ စစ္ေဆးမႈမ်ားၿပဳလုပ္ေနပါသည္။ (ဥပမာ-TSH အစရွိသၿဖင့္)

 

ဓါတ္မွန္ႏွင့္ Ultrasound ဌာန

ဤဌာနတြင္ –
၁. ဓါတ္မွန္ဆရာ၀န္ၾကီးေဒါတ္တာဦးေစာေက်ာ္ေအာင္
၂. ဓါတ္မွန္ဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာေဒၚခင္ၿငိမ္း၀င္း
၃. ဓါတ္မွန္ဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာေဒၚခိုင္ခိုင္ေက်ာ္
၄. ဓါတ္မွန္ပညာရွင္ဦးခင္ေမာင္ၿမင့္
၅. ဓါတ္မွန္ရုိက္သူ(ဒုတိယတန္း)ေဒၚ၀ါ၀ါၿမင့္ စသည္တို ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါသည္။

 

အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ Haemodialysis ဌာန

ဤဌာနတြင္ –
၁. ေဒါက္တာဦးမင္းေဆြဦး
၂. ေဒါက္တာေဒၚဇာၿခည္ထြန္းတို ့မွဦးစီး၍ (ေက်ာက္ကပ္တုၿဖင့္သန္ ့စင္ၿခင္း) Haemodialysis ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။

အပတ္စဥ္လူနာေပါင္း(၃၆)ေယာက္ကိုကုသေပးေနပါသည္။ လူနာတစ္ေယာက္တစ္ၾကိမ္ေက်ာက္ကပ္တု သန္ ့စင္ၿခင္းၿပဳလုပ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ (၃၀၀၀၀ိ/- မွ ၄၀၀၀၀ိ/-) အထိကုန္က်ပါသည္။ လူတစ္ဦးအားအနည္းဆံုး (၄) နာရီၾကာမွ်ေက်ာက္ကပ္တုၿဖင့္ေဆးေၾကာေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေက်ာက္ကပ္အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား (Nephrologicst) မွလြဲေၿပာင္းေပးေသာလူနာမ်ားကိုသာ ကုသေပးပါသည္။

 

ဤေဆးရုံတြင္ အထက္ပါေဆးကုသမႈမ်ားကို မရွိဆင္းရဲသားမ်ားအားအခေၾကးေငြလံုး၀မယူဘဲ ကုသေပးေနပါ သၿဖင္ ့ၿပည္တြင္းၿပည္ပမွလူမ်ဳိးမေရြးဘာသာမေရြးအလွဴရွင္မ်ား ေစတနာထက္သန္စြာပါ၀င္လွဴဒါန္းၾကပါရန္ အႏူးးအညြတ္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

 

ေဆးေပးဌာန

ေဆး၀ယ္ယူေရး

ဤေဆးရုံအတြက္ ေဆး၀ယ္ယူရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံတင္ဒါစနစ္ၿဖင္ ့လည္းေကာင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံေဆးကုမၸဏီ(၃-၄)ခုမွလည္းေကာင္း၊ေစ်းစံုစမ္း၍အထိေရာက္ဆံုးေစ်းကိုအသက္သာဆံုးေစ်းၿဖင့္ လည္းေကာင္း၊တစ္ၾကိမ္၀ယ္ယူလွ်င္၆လစာ၀ယ္ယူေလ့ရွိပါသည္။ ဤသို ့ၿဖင့္ေဆးရုံအတြက္ေဆးမ်ားကိုအသက္သာဆံုးၿဖစ္ေအာင္စီစစ္၍၀ယ္ယူေလ့ရွိပါသည္။

ေဆးၿဖန္ ့ၿဖဴးေရး

ဤေဆးရုံတြင္ေဆးေကာင္တာ၂ခုၿဖင့္လူနာမ်ားကိုေဆးေပးေလ့ရွိပါသည္။ ေဆးေကာင္တာ၂ခုမွာ ၿပင္ပလူနာဌာနတြင္တစ္ခု၊ ရုံုးခန္းတြင္တစ္ခုရွိပါသည္။ ေဆးစာရင္းမ်ားကို (Computer Software) စနစ္ၿဖင့္ ထားရွိပါသည္။ ဆရာ၀န္ႏွင့္ၿပထားေသာလူနာမ်ားကိုေဆးမွတ္တမ္းၿဖင့္ Computer ဌာနတြင္ ေဘာက္ခ်ာၿဖတ္ၿပီး ေဆးေကာင္တာတြင္ေဆးထုတ္ေပးၿဖင္းၿဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေဆးၿပန္လည္ထုတ္ေသာ အခါပထမတစ္ေခါက္၏လူနာေဆးေသာက္ၿပီးေသာေဆးခြံမ်ားကိုေကာင္တာသို ့လူနာမွၿပန္အပ္မွသာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေဆးၿပန္လည္၍ထုတ္ေပးပါသည္။

နာတာရွည္ေရာဂါ (ဆီးခ်ဳိ၊ေသြးတိုး၊ႏွလံုး) အစရွိသည့္ ေရာဂါသည္မ်ားကို တစ္ၾကိမ္လွ်င္၂ပတ္စာအထိ ေဆးထုတ္ေပးပါသည္။

ေရာဂါသည္မ်ားပင္ပန္းမႈသက္သာေစရန္၊ ေငြကုန္ေၾကးက် (ဥပမာ-ခရီးစရိတ္) သက္သာေစရန္၊ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ေဆးမ်ား၂ပတ္စာအထိထုတ္ေပးၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

(7)(5)(39)

 

 

 

 

 

 

၂၀၀၈ခုႏွစ္နာဂစ္မုန္တိုင္းတို္က္ခတ္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ဤေဆးရုံမွဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ဆရာမမ်ားအဖြဲ ့ဖြဲ ့၍ ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌ(ေဆးရုံအုပ္)ႏွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ့၀င္မ်ားဦးစီးေသာအဖြဲ ့သည္ဧရာ၀တီတိုင္းေၿမာင္းၿမိဳ ့သို ့သြားေရာက္၍အေသးစားခြဲ စိတ္မႈမ်ားႏွင့္ေဆးကုသမႈမ်ားၿပဳလုပ္ေပးခဲ ့ပါသည္။ အၾကီးစားခြဲ စိတ္မႈမ်ားအတြက္ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိမြတ္စ္လင္မ္ကုသိုလ္ၿဖစ္ေဆးရုံသို ့လႊဲေၿပာင္းကုသမႈမ်ားၿပဳလုပ္ေပး ခဲ့ပါသည္။