ဤေဆးရုံမွက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအျပင္ ေအာက္ပါအျခားေသာကူညီမူမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးေန ပါသည္။

 • လူနာတင္ယာဥ္အစီအစဥ္
 • ျပင္ပသို႔ Oxygen (ေအာက္စီဂ်င္) ဘူးမ်ားဌားရမ္းေပးျခင္း
 • ခြ်ဲစုပ္စက္
 • လူနာကုတင္
 • အကူလမ္းေလွ်ာက္ပစၥည္း
 • လူနာလက္တြန္းလွည္းစသည္တို႔ ကိုဌားရမ္းေပးျခင္း
 • ေဆးရုံတင္လူနာမတက္ႏိုင္သူမ်ားအား ေန႕စဥ္ထမင္း(၃) ၾကိမ္ေကြ်းေမြးျခင္း
 • ျပင္ပလူနာႏွင့္အတြင္းလူနာမ်ားအား Horlicks ၊ Ovaltine ၊ ၾကက္ဥ စသည့္အားျဖစ္ေစေသာ အစာ အေသာက္မ်ားေပးျခင္း
 • ေဆးကုသမႈျပီးဆုံးသြားေသာလူနာမ်ားကိုအခါအားေလ်ာ္စြာ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ လြဲေျပာင္းေပး အပ္ျခင္း
 • အသက္ေသဆံုးသြားေသာလူနာမ်ားကို မတက္ႏိုင္လွ်င္ စ်ာပန အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
 • ဘူတာရုံ၊ ရုပ္ရွင္ရုံ၊ ပန္းျခံ၊ ေလွကား စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ခံ ရေသာ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားကို ေဆးရုံသို႔လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ အပ္ႏွံသူမ်ား ထံမွ လက္ခံေမြးစားေပးျပီး သင့္ေတာ္ေသာ ေမြးစား မိဘ မ်ားသို႔ စာခ်ဳပ္စာတန္းႏွင့္ လြဲေျပာင္းေမြးစား မႈျပဳလုပ္ေပးျခင္း
 • ဤေဆးရုံတြင္ ေမြး၍ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထားပစ္ခဲ့ေသာ ကေလးမ်ားကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
 • ယခင္က ဤေဆးရုံတြင္အကူသူနာျပဳသင္တန္း ကိုအခမဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀) ခန္႔သင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္း
 • ထိုသင္တန္းသို႔ ခရစ္ယာန္ သီလရွင္ေက်ာင္းမွမိန္းကေလးမ်ားတက္ေရာက္ျပီးေအာင္ျမင္ျပီးေသာ အခါ မိမိ၏ နယ္အသီးသီးတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကို အားက်ိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း
 • ဤသင္တန္းသို႔ဗုဒၶဘာသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္မြတ္စ္လင္မ္ မိန္းကေလးမ်ားလည္းတက္ေရာက္၍ မိမိ၏ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္၍ ဘဝရပ္တည္ေန ထိုင္ေနခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္
 • ဤသင္တန္းကာလမွာ (၁) ႏွစ္သင္တန္းျဖစ္၍ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕(၁) ႏွစ္ပက္လုံး သင္ၾကားေပးၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ သင္တန္းသူမ်ားေမြးထုတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

(71 A)